Home | About Us | Our Work | Get Involved| Entrepreneurship Education | Educational Resources | Access | Contact
@@@@@@

 

yMemberz

Muyu Co., Ltd.

 

yMemberz

Chikatomo Hodo

Dai Tanitaka

Harumi Shudou

Hidetomo Shiraishi

Executive director, Kozai Bunka no Kai

Hirohisa Nagaya

Isao Maniwa

Honorary professor, Otemon Gakuin University

Kazunori Aoyama

Miho Takaoka

Minoru Ishizuka

Mitsuyasu Okamura

Noriko Hashimoto

Ryutarou Tsunoda

Professor, Nagoya City University Graduate School of Economics

Saburou Suzuki

Shinichi Iwata

Shingo Mitsuda

Shoukan Nishikawa

Shouko Nishioka

Honorary professor, Bukkyo University

Takekazu Ito

Tomohisa Sakai

Toshirou Kurozawa

Honorary professor, Setsunan University

Yasuko Hamano

Yuichi Sakauchi

Yuki Sawada

Senior Partner, Mio Law Firm

Wong Kam Ho Billy

Assistant president, Auckland International College
@

 

yAssociate Memberz

Chie Itani

Kyoto Prefecture

Eric Bray

Erika Tanaka

Kazuhiko Yokoi

Professor, Doshisha University

Keiko Tsuzaki

Kikuo Nishida

Masatsugu Yamazaki

Mikiko Hirata

Miyako Shiga

Professper, Ritsumeikan Primary School

Reo Nakanishi

Shizuko Shimomura

Takashi Ohta

Tetsuya Kimura

Teruyuki bunno

Professor, Kinki University

Toshiki Matsuda

Tokyo Institute of Technology

Yoshiharu Mori

President, Mori Management Research Office

Yoshiko Hotta

Yuki Nakatsuka