Home | About Us | Our Work | Get Involved| Entrepreneurship Education | Educational Resources | Access | Contact
@@@@@@

 

yMemberz

Muyu Co., Ltd.

 

yMemberz

Chikatomo Hodo

Dai Tanitaka

Harumi Shudou

Hidetomo Shiraishi

Executive director, Kozai Bunka no Kai

Hirohisa Nagaya

Isao Maniwa

Honorary professor, Otemon Gakuin University

Junko Miyazaki

Kazunori Aoyama

Minoru Ishizuka

Mitsuyasu Okamura

Noriko Hashimoto

Ryutarou Tsunoda

Professor, Nagoya City University Graduate School of Economics

Saburou Suzuki

Shinichi Iwata

Shoukan Nishikawa

Shouko Nishioka

Honorary professor, Bukkyo University

Takekazu Ito

Tomohisa Sakai

Toshirou Kurozawa

Honorary professor, Setsunan University

Yasuko Hamano

Yuichi Sakauchi

Yuki Sawada

Senior Partner, Mio Law Firm
@

 

yAssociate Memberz

Akie Nakai

Chie Itani

Kyoto Prefecture

Chikako Kimura

Professor, Ohno Higashi Junior High School

Daisuke Baba

Eiichi Yamaguchi

Professor, Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability, Kyoto University

Eric Bray

Fumi Murakami

Hiroe Satake

Hisayo Sato

Hitoshi Nakanishi

Keiko Tsuzaki

Keiko Yamamoto

Kikuo Nishida

Kunitaka Kawai

Principal, Doshisha International Junior/Senior High School

Masatsugu Yamazaki

Mikiko Hirata

Miyako Shiga

Professper, Ritsumeikan Primary School

Osamu Mizutani

Reo Nakanishi

Ryosuke Ohira

Shizuko Shimomura

Takako Fukuda

Tazuko Wada

Teruyuki bunno

Professor, Kinki University

Toshie Harada

Toshiki Matsuda

Tokyo Institute of Technology

Yoshiharu Mori

President, Mori Management Research Office

Yoshiko Hotta

Yuki Nakatsuka